LinksLinks2

中美矽晶為建置電廠以鉅額交易處分環球晶圓股票 持股比例更新為60.2%

中美矽晶今日 (10/17) 順利完成以鉅額交易方式處分其持有之子公司環球晶圓的股票。本次處分總股數為24,000仟股,總成交金額為1,716,000仟元,平均價格為每股$71.5元,較前一日收盤價$73元,折價率僅為2% 。

中美矽晶於10/14召開董事會,會中通過擬於不超過24,000仟股額度內,以鉅額交易方式轉讓其持有環球晶圓的股票案。目的為因應增加建置電廠與營運資金之需求,適時引進長期性投資人。此轉讓已於今日全數完成,中美矽晶釋股轉讓前持有環球晶圓的股數為246,293仟股,持股比例為66.7%,這次完成售讓24,000仟股後,對環球晶圓的持股比例將從66.7%下降為60.2%,釋股金額與帳面成本間差額扣除交易成本後,應列為資本公積,故本交易無處分損益。

看好環球晶圓的未來前景,國內外的法人投資機構積極承接買入中美矽晶轉讓的環球晶圓股票,顯示其對環球晶圓經營團隊的支持與肯定,更對環球晶圓所屬的產業發展及經營策略具有信心。中美矽晶藉此資金充份運用於建置太陽能電廠與營運的需求,完整經營太陽能產業鏈與區域投資佈局,以加速所屬太陽能事業全球的競爭優勢及營運績效。

sites: make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online
Close Menu
sites: Links Links2 make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online