LinksLinks2

2013/10 中美矽晶榮獲臺灣上市櫃企業美國專利價值50強

資策會科技法律研究所與美國智慧資本權威Ocean Tomo合作,以專業統計原則針對上市櫃企業在2009年至2012年期間,取得5個以上美國專利的平均品質進行評比,並依據其IPQ分數選取最高分的前50家企業分析彙整,中美矽晶榮獲「臺灣上市櫃企業美國專利價值50強」!顯見高價值的專利已成為企業成長潛能!

sites: make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online
Close Menu
sites: Links Links2 make money online91 make money online92 make money online93 make money online94 make money online95 make money online86 make money online87 make money online88 make money online89 make money online90 make money online81 make money online82 make money online83 make money online84 make money online85 make money online76 make money online77 make money online78 make money online79 make money online80 make money online70 make money online72 make money online73 make money online74 make money online75 how to make money make money online how to make money make money online