Roof PV System

Yi Lan, Wu Jie 854kW

Tao Yuan, Guan Yin 948kW

Tao Yuan, Lu Jhu 500kW

Tao Yuan, Yang Mei 911kW

Tao Yuan, Yang Mei 798kW

Tao Yuan, Jhong Li 477kW

Sin Jhu, Dong Cyu 1693kW

Miao Li, Jhu nan 99kW

Miao Li, Jhu nan 20kW

Tai Jhong, Hou Li 1453kW

Tai Jhong, Wu Ci 1498kW

Tai Jhong, Nan Tun Cyu 500kW

Tai Jhong, Cing Shuei 1823kW

Jhang Hua, Lu Gang 640kW

Jhang Hua, Lu Gang 450kW

Jhang Hua, Lu Gang 198kW

Jhang Hua, Pi Tou 332kW

Jhang Hua, Fang Yuan 338kW

Jhang Hua, Siou Shuei 1572kW

Jia yi, Tai bao Shih 727kW

Jia Yi, Da Lin 1194kW

Tai Nan, Yan Shuei 500kW

Tai Nan, Ma Dou 3154kW

Gao Syong, Gu Shan 344kW